Wat is eerste Heilige Communie?

Wat is communie?

Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de christelijke kerk. Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen, namelijk: De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van het kind. De communie, dit vindt meestal plaats rond het zevende levensjaar van het kind. Tijdens de communie deelt het kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer. En het laatste onderdeel is het Vormsel, dit vindt meestal plaats rond het twaalfde levensjaar van het kind. Het vormsel heeft als doel het kind een sterke ziel mee te geven.

Tijdens de communie mag het kind voor het eerst deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Daarom krijgt het kind tijdens de communie een hostie. Zodra het kind communie heeft gedaan, mag het kind het brood aannemen en deelt hij of zij net als de rest van de mensen het Heilig Brood, wat staat voor het lichaam van Christus. Indien kinderen nog geen communie hebben gedaan maar wel meelopen naar voren tijdens het halen van het brood, krijgen zij een zegen.

Waarom Eerste Communie?

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Betekenis van de Eerste Communie

Wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door te communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk.
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.

Eén van de zeven sacramenten

De R.K. Kerk kent zeven sacramenten.
Het zijn tekens van ons gezamenlijk geloven in God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan zijn zogenoemde initiatiesacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie
en het vormsel.
De andere sacramenten zijn het huwelijk, het priesterschap, de biecht en de ziekenzalving.

Aanmelding voor de Eerste Communie

De kinderen uit groep 4 krijgen in oktober een uitnodigingsbrief van de parochie op school uitgedeeld. Bij deze brief zit een aanmeldingsformulier.

Voorbereiding op de Eerste Communie

Als kinderen hun Eerste Communie willen doen, vind er eerst een voorbereiding plaats vanuit de parochie. Deze voorbereiding wordt verzorgd door een werkgroep van parochianen en de pastoor. De voorbereiding vindt plaats in de pastorie naast de kerk.

In januari wordt gestart met de voorbereiding. De voorbereiding voor de eerste communie vindt plaatst in een 5-tal voorbereidings ochtenden op de zondag, tijdens de mis in de kerk. Daarnaast wordt er een speurtocht in de kerk gehouden, in samenwerking met de school.

Voor de ouders worden er twee ouderavonden verzorgd. Voor verschillende activiteiten wordt de ouders gevraagd om te helpen.

Over de bijeenkomsten

De voorbereiding vindt plaats aan de hand van een projectmap. Hierin komen thema’s aan de orde als dopen, bidden en de eucharistie. Deze projectmap nemen de kinderen mee naar huis. Ook krijgen ze opdrachten mee om thuis mee verder te werken. We verwachten dat de ouders samen met hun kinderen aan deze opdrachten werken.

Voorwaarden

Aan de Eerste Communie zijn geen voorwaarden verbonden behalve dan dat het kind gedoopt is. Aan de ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het werkboek, de broodmaaltijd en andere kosten die worden gemaakt.